Privaatsustingimused

Siit leiad kogu informatsiooni Otepää Golfi andmetöötluse põhimõtete kohta. Otepää Golfi eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks.

Otepää Golf on katusbränd, mis ühendab kolme juriidilist isikut: OÜ Proformest, AS Saga Golf, SA Lõuna-Eesti Golf ja MTÜ Otepää Golfiklubi tegevuskohaga Valgamaa, 67409 Otepää, Mäha küla.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Otepää Golf kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Otepää Golf ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 ehk Isikuandmete Kaitse Üldmääruses (edaspidi IKÜM; inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR) defineeritud eriliigilisi (delikaatseid) isikuandmeid.

Otepää Golf kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Otepää Golf rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud Otepää Golfi töötajatel.

Otepää Golf juhindub oma igapäevategevuses lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetest, sh minimaalsuse põhimõtte järgimine.

Otepää Golf nõuab IKÜM nõuete järgimist neilt teenusepakkujatelt, kelle volitatud töötlejatena kaasamise järele võib olla vajadust teenuse pakkumise tagamiseks või parendamiseks.

Turvalisus

Kõiki Otepää Golfi veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Järgnevalt on toodud Otepää Golfi privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel. Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri IKÜM.

1. Milliseid andmeid kogutakse?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

 • Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.
 • Andmeid kogutakse veebilehtede külastuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Teenuse tellimisel kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. Kogutavate andmete hulka võivad kuuluda:

 • Kontaktandmed (nimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress, isikukood, sünnipäev);
 • Golfimänguga seotud andmed (klubiline kuuluvus, HCP, võistlustulemused, golfiringide tulemused; Otepää golfiradadel mängimise kellaajad);
 • Treeningutel, võistlustel ja treeningprogrammides osalemisega seotud andmed;
 • Ostuajalugu Otepääl kohapeal või veebipoes.

2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

 • Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
 • Isikustatud päringutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest tehingust või teost vastaspoolega, tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Tehinguks/teoks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.
 • Lisaks võib Otepää Golf olla õigusaktidest tulenevalt kohustatud järgima ka muid isikuandmete säilitamise tähtaegu (töölepingulised suhted, aegumise tähtajad jne).

3. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

 • Otepää Golfi poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
 • Otepää Golfi teenuse raames klientide jm eraisikute töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena. Lisaks seadusest või lepingust tulenevale alusele on Otepää Golfil õigus isikuandmeid töödelda, sh edastada isikuandmete omaniku nõusolekul või Otepää Golfi põhjendatud huvi korral (eeldusel, et viimane ei kaalu üles isikuandmete omaniku huvi).

4. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Isikul on õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist (v.a. juhul, kui seda nõudmist pole seadusest, lepingust vms alusest tulenevalt võimalik täita).

Otepää Golf soovib tagada oma klientidele parimat võimalikku teenust ja selle saavutamiseks on oluline tagada isikuandmete õigsuse Otepää Golfi andmebaasis. Isikuandmete ajakohastamiseks loob Otepää Golf privaatse võimaluse oma klientidele, kes saavad Otepää Golfi vastavas veebikeskkonnas iseseisvalt uuendada oma isikuandmeid.

 • Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata.
 • Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu või oma profiili kaudu Otepää Golf broneerimissüsteemis. Muudatus jõustub koheselt.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Otepää Golfi veebilehte ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@otepaagolf.com.