Kodukord ja kohalikud reeglid

Sponsored by

OTEPÄÄ GOLFIVÄLJAKUL KEHTIVAD REEGLID KOOSNEVAD 3 ERALDI DOKUMENDIST, MILLE LEIATE LINGI ALT VAJUTADES DOKUMENDI NIMELE:

1. OTEPÄÄ GOLFIKESKUSE ÜLDTINGIMUSED
2. ETIKETT JA MÄNGUTEMPO
3. 
OTEPÄÄ GOLFIVÄLJAKU KOHALIKUD REEGLID 2021

1) Aut (reegel 18.2)

Aut on tähistatud valgete vaiadega radadel 1, 3, 5, 9, 14, 17, 18. Audi piirserva määratleb maapinnal

vaiade väljakupoolsete külgede vahel kulgev joon ja vaiad ise on audis.

2) Trahvialad (reegel 17)

Trahvialad on määratletud kas punaste või kollaste vaiadega. Trahviala piirserva määratleb

maapinnal vaiade väljakupoolsete külgede vahel kulgev joon ja ulatub ka trahviala mistahes osa

kohale.

Kui pall viimati ületas punase karistusala piirserva radadel 1, 4, 8, 9, siis on võimalik võtta täiendava

vabastusena (lisades ühe karistuslöögi) külgvabastuse punase trahviala vastaskaldalt sellisest kohast,

mis jääb lipuaugust sama kaugele, kui palli sisenemiskoht (kohaliku reegli näidis B-2). Radade 7, 16 ja

17 trahvialadest on täiendava vabastusena (lisades ühe trahvilöögi) võimalik kukutada pall

kukutamisalasse, mis on märgistatud DROP ZONE või DZ. Kukutamisala on vabastuse ala vastavalt

reeglile 14.3.

3) Varupalli mängimine trahvialas asuva palli korral

Kui mängija ei tea, kas tema pall asub 9 raja trahvialas, siis võib ta mängida varupalli modifitseeritud

reegli 18.3. alusel järgnevalt:

Mängija võib varupalli mängimiseks kasutada trahv-ja-korduslöök vabastuse võimalust (reegel

17.1.d(1)), lipu-joonel-tagasi vabastuse võimalust (reegel 17.1.d(2)) või külgvabastuse võimalust

punase trahviala vastaskaldalt (reegel 17.1d(3)). Kui kukutamisala (kohaliku reegli näidis E-1) on

üheks võimalikuks valikuks selles trahvialas, siis võib mängija kasutada ka seda võimalust.

Kui mängija on selle reegli alusel varupalli mänginud, siis ta ei saa kasutada võimalikke järgnevaid

reegli 17.1. kohaseid võimalusi, mis kehtivad algse palli kohta.

Otsustamaks, millal varupall muutub mängus palliks või millal varupall hüljatakse, tegutsetakse

reeglite 18.3c(2) ja 18.3c(3) alusel välja arvatud järgneval juhul:

Kui algne pall leitakse kolmeminutilise otsimise aja jooksul - mängija võib valida, kas:

-mängida edasi algset palli, mis asub trahvialas (sel juhul varupalli ei mängita). Need löögid, mis tehti

varupalliga enne selle hülgamist (seal hulgas varupalliga tehtud löögid ja saadud trahvilöögid

varupalli mängides) ei lähe arvesse, või

-mängida edasi varupalli (siis algset palli ei mängita).

Kui algset palli ei leita kolmeminutilise otsimise aja jooksul või kui on teada või põhimõtteliselt kindel,

et pall asub trahvialas – muutub varupall mängus palliks.

4) Ebaharilikud pinnasetingimused (s.h. teisaldamatud takistused) (reegel 16)

Remondialad on määratletud siniste vaiadega või valge (sinise) joonega. Bunkrite alad, kus vesi on

liiva minema uhtunud, on remondialad.

16 raja griini parem osa on remondiala.

Kõik sprinklerid, kaugusmärgid, paviljonid, „next tee“ märgised, tarad jm. on teisaldamatud

takistused.

9 raja kivimüür on väljaku lahutamatu osa.

Trahvialades asuvad oksahunnikud on väljaku lahutamatu osa.

5) Kukutamisalad

Lisavabastusena remondialast rajal 16 võib mängija kukutada palli kukutamisalasse, mis on

märgistatud DROP ZONE või DZ. Kukutamisala on vabastuse ala (reegel 14.3).

6) Looma poolt tekitatud kahjustus

Edenemisalal loomade poolt tekitatud kahjustus on remondiala ja sealt võib võtta vabastuse reegli

16.1b alusel.

Vabastust ei saa, kui antud kahjustus takistab ainult mängija löögiasendit.

7) Kõik teed ja rajad on takistused

Kõik väljakul asuvad teed ja rajad, isegi kui nad pole kaetud tehisliku materjaliga, on takistused ja

nendest võib võtta vabastuse reegli 16.1 alusel. Täiendava vabastuse võimalusena võib 7 rajal

kukutada palli lähimasse kukutamisalasse.

8) Betoonist kuivatuskanalid

Kuivatuskanalid, mis on tehislikest materjalidest ja paigaldatud teede äärde, on teisaldamatud

takistused edenemisalal ja käsitletakse tee osana ning nendest saab võtta vabastuse reegli 16.1b

alusel. Täiendava võimalusena võib kasutada kukutamisala, kui see asub läheduses. Karistus kohaliku

reegli rikkumise eest – vaata reegel 4.3.

 

9) Mängimise katkestamise ja jätkumise reeglid

Kui Komitee kuulutab välja kohese mängu peatamise saabuva ohu korral, siis peavad kõik mängijad

koheselt mängimise lõpetama ja mängijal on keelatud sooritada järgmist lööki enne, kui komitee

jätkab mängu. Ohu korral antakse mängijatele märku pasunaga ÜHE PIKA heliga. Kõikide teiste

katkestuse puhul kolme lühikese heliga. Mängu jätkamisest antakse mõlemal juhul märku KAHE

JÄRJESTIKUSE heliga.

Karistus kohaliku reegli rikkumise eest: Mängija saab üldise karistuse iga raja kohta, millal ta

reeglit rikub. Kui rikkumine leiab aset kahe raja mängimise vahel, siis see rakendub järgmisel rajal.

 

NB. REEGLID KEHTIVAD ALATES AVALIKUSTAMISEST KÕIGILE MÄNGIJATELE ÜHTEMOODI.

KAEBUSED SEOSES REEGLITE RIKKUMISEGA GOLFIKESKUSE TERRITOORIUMILE PALUME EDASTADA

E-POSTILE REEGLID@OTEPAAGOLF.COM
CADDIEMASTERI TELEFON 56200115